Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.112TOYS.NL

1. Algemeen

1.1 Onder ‘112Toys’ wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan 112Toys gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn, Nederland. 112Toys is gevestigd op het adres: Deventerstraat 72, 7321 CA  APELDOORN, telefoonnummer: 055-3124588. 112Toys is ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam, KvK-nummer 59702346

2. Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij 112Toys als leverancier van producten optreedt.

3. Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van 112Toys zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. 112Toys heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zetfouten blijven ten alle tijden voorbehouden.

4. Overeenkomst
4.1 De koopovereenkomst tussen 112Toys en koper is tot stand gekomen op het moment dat de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst van de bestelling is verstreken.

5. Prijzen
5.1 Alle prijzen zijn ‘Ex Warehouse’, dat wil zeggen, o.b.v. afhalen bij 112Toys, inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

6. Afzetgebied
6.1 Op dit moment worden alleen goederen geleverd aan klanten binnen Nederland, België en Duitsland. Bestellingen kunnen vanuit andere landen dan Nederland, België en Duitsland worden geplaatst, maar aflevering kan slechts in Nederland, België en/of Duitsland geschieden danwel in overleg met 112Toys.
6.2 Op termijn kunnen andere afzetgebieden worden toegevoegd.
6.3 Het koopcontract kan slechts in het Nederlands worden afgesloten.

7. Bezorgkosten producten
7.1 Alle prijzen van de producten op deze site zijn exclusief bezorgkosten.
7.2 De bezorgkosten zijn tot een afmeting van 80cm x 40cm x 40cm (max 10kg) vanaf 4,95 Euro. Dit wordt automatisch berekend tijdens uw bestelling.

8. Levering en levertijd
8.1 Binnen Nederland levert 112Toys de bestelde producten binnen 5 werkdagen na orderbevestiging op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad. Indien niet aanwezig, kunnen de bestelde producten bij de buren worden afgeleverd. Binnen België en Duitsland levert 112Toys de bestelde producten binnen 10 werkdagen na orderbevestiging op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad.
8.2 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. 112Toys is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
8.3 Aflevering geschiedt ‘Ex Warehouse’, dat wil zeggen dat de producten afgehaald kunnen worden bij 112Toys. Bij verzenden zorgt 112Toys voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van 112Toys. De eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn.
8.4 112Toys is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen.
8.5 Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat u wordt benaderd via telefoon of e-mail om de juistheid van uw bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de bezorging. Vermeld tijdens het registreren een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent, dan blijft de eventuele vertraging beperkt. Dit kan een telefoonnummer zijn van uw werk of een 06-nummer.

9. Veilig betalen
112Toys biedt verschillende manieren om te betalen.
9.1 Contant: bij afhalen bij verkooppunt dient betaling contant of per pin te geschieden.
9.2 iDeal: betaling met iDeal is mogelijk en geniet de voorkeur.
9.3 Telebankieren/Bankgiro: bij verzending van de producten dient de betaling vooraf per bankgiro te zijn voldaan.
9.4 PayPal: betaling met PayPal is mogelijk.
9.5 Creditcard: betaling met creditcard is mogelijk.
9.6 112Toys cadeaubon: betaling met een 112Toys cadeaubon is mogelijk. Zie hiervoor de voorwaarden van de cadeaubon.

10. Retour producten
10.1 Producten, die u bij 112Toys heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen na ontvangst worden geruild en/of retour genomen, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele, ongeopende verpakking verkeert.
10.2 Wanneer u een kapot product heeft ontvangen (DOA / Dead On Arrival), wordt deze door 112Toys kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits leverbaar, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. De consument heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen 3 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met 112Toys via het emailadres zoals vermeld op www.112toys.nl.
10.3 Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door 112Toys kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert.
10.4 Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd, wordt het door u betaalde bedrag binnen 14 dagen op uw bank-of girorekening gestort. U dient hierover altijd vooraf contact op te nemen met 112Toys (via het emailadres zoals vermeld op www.112toys.nl).
10.5 Als de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper, zijn de bovenstaande rechten van de koper door een met ommekomst van die termijn vervallen.
10.7 Indien u producten, die via 112Toys.nl zijn gekocht heeft geretourneerd, zorgt u dan voor een verzendbewijs van het postkantoor, zodat het mogelijk is de retourzending na te zoeken. 112Toys kan geen verantwoording op zich nemen indien het pakket zoek is geraakt.

11. Garantie
11.1 Op alle geleverde producten via 112Toys.nl gelden dezelfde garantietermijnen als voor de producten welke gekocht zijn in een van de bekende speelgoedwinkels bij u in de buurt.

12. Klachten, onderzoeksplicht en nakoming
12.1 Reclamering terzake het niet ontvangen van een (gedeelte van een) bestelling dient binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren, daar anders de juistheid van de factuur vaststaat.
12.2 Reclamering terzake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst op het afleveradres ofwel – bij niet zichtbare gebreken – binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
12.3 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u 112Toys daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan 112Toys te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is en in de originele verpakking.

13. Schadevergoeding
13.1 112Toys kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.
13.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van een 112Toys komen zijn: ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.
13.3 112Toys is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.
13.4 Het in het vorige artikel en in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van 112Toys ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
14.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen 112Toys en de koper is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien 112Toys daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van 112Toys of de koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.

15. Nederlandse tekst prevaleert
15.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

16. Persoonsgegevens
16.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de G.D.P.R. (A.V.G), wordt door 112Toys nageleefd. Klanten hebben bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te (laten) verwijderen.
16.2 112Toys zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen géén gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de klant in het geding komt.
16.3 Indien de klant de invoervelden voor aanmelding op de nieuwsbrief heeft aangevinkt en voorts heeft aangevinkt dat hij toestemming geeft voor verwerking van zijn gegevens voor gemakkelijke verwerking van nieuwe bestellingen en voor het kunnen vernemen van aanbiedingen en andere commerciële mededelingen die 112Toysvoor hem nuttig acht, zullen zijn gegevens worden opgenomen in een centraal bestand van 112Toys en zullen die daarvoor worden gebruikt. De klant kan te allen tijde zijn toestemming zijn aanmelding voor de nieuwsbrief ongedaan maken per e-mail naar het mailadres zoals op www.112toys.nl vermeld, indien hij zulks wenst.
16.4 De klant kan ook zijn toestemming of een of meer van zijn aanmeldingen ongedaan maken door een e-mail te sturen naar het op www.112toys.nl vermelde mailadres of te bellen met 112Toys (055-3124588).
16.5 De bewuste ongedaanmaking zal dan binnen een werkdag na ontvangst door 112Toys van de bewuste e-mail resp. ontvangst van de bewuste melding bij de klantenservice in ons systeem worden uitgevoerd.

17. Prijzen
17.1 112Toys kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

18. 112Toys cadeaubon
18.1 De 112Toys cadeaubon is 2 jaar geldig vanaf het moment van uitgifte.
18.2 De cadeaubon is zowel online als in de winkel besteedbaar.
18.3 De cadeaubon moet in één keer besteed worden, maar het is zowel mogelijk om één cadeaubon met een hoge waarde als meerdere cadeaubonnen met een lagere waarde te bestellen.
18.4 Er kunnen meerdere cadeaubonnen tegelijk ingewisseld worden.
18.5 Cadeaubonnen of restwaarde zijn niet inwisselbaar voor geld.
18.6 Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Deze code wordt slechts éénmaal verstrekt.
18.7 Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de cadeaubon(nen), dient de rest van het bedrag betaald te worden met één van de overige betaalmethoden.
18.8 Bij het retourneren van een product dat met een cadeaubon is gekocht, ontvangt u geen geld terug maar een nieuwe cadeaubon. Deze bon is 1 jaar geldig vanaf het moment van uitgifte, tenzij het aantoonbaar is dat de originele cadeaubon langer geldig was.
18.9 Elke verandering in de waarde en/of kenmerken maakt de cadeaubon ongeldig. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.